Skip to main content

News and Events

 • Addenda and Corrigendum – 2: Request for proposal (RFP) for Development of International Standard Cricket Stadium at Surat

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે કાર્યપાલક ઇજનેર (સીવીલ), મેડીકલ ઓફીસર વર્ગ-૧ અને ઝુ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ની ખાલી પડેલ જગ્યા તેમજ સંભવિત ખાલી પડનાર જગ્યા માટે તા.૦૬/૦ર/ર૦૧૮ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૬૧૯/ર૦૧૭-ર૦૧૮, તા.૧૬/૦૧/ર૦૧૮)

  View more
 • Quotation for supply of Consumable/ Perishable Items for the Radiology Department of SMIMER Hospital

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા તા.ર૪ થી ર૮ જાન્યુઆરી ર૦૧૮ દરમ્યાન વનિતા વિશ્રામ ગ્રાઉન્ડ, અઠવાગેટ, સુરત ખાતે આયોજીત પુસ્તકમેળાના સેમીનાર હોલમાં યોજાનાર સ્પર્ધાઓ બાબત

  View more
 • Expression of Interest For Hiring Service of CA Firm as Statutory Auditors for the Financial Year 2018-19 for Surat Smart City Development Limited. (EOI Notification No.:SSCDL-EOI-05/2017-18) [Project under Smart City Mission]

  View more
 • ''આપના પ વર્ષ સુધીનાં બાળકોને તા.ર૮/૦૧/ર૦૧૮ ના રોજ આપના રહેઠાણ નજીકના રસીકરણ કેન્દ્ર પર પોલીયોની રસી અવશ્ય પીવડાવો''

  View more
 • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે મેડીકલ રેકર્ડ ઓફીસર અને ટેલીફોન ઓપરેટર ની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે તા.૦૧/૦ર/ર૦૧૮ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૬૦૧/ર૦૧૭-ર૦૧૮, તા.૦૯/૦૧/ર૦૧૮)

  View more
 • Corrigendum-1 for Single Stage Bidding Process for Development of Multi Level Car Parking cum Commercial Complex at T.P. 8 (Umarwada), F.P. 150 in Surat city, Gujarat. (Tender No.: GM (Engg.)/SSCDL/Traffic/MLCP/16/2017-2018) [Project under Smart City Mission]

  View more
 • સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખાતે રેડિયોલોજી વિભાગમાં એન્જીયોગ્રાફી સારવાર અંગેના પ્રોસીજરના ચાર્જીસ બાબત.

  View more