Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • ગુજરાત અર્બન હેલ્થ પ્રોજેકટ અંતર્ગત આરોગ્ય સેવા માટે સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે U-CHC, U-PHC માટે મેડીકલ ઓફિસર (ગાયનેકોલોજીસ્ટ), મેડીકલ ઓફિસર (પીડીયાટ્રીશીયન) જગ્યાઓ માટે પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાના હેતુસર નિયત લાયકાત, અનુભવ ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. અરજી મોકલવાની છેલ્લી તા. ર૪/૧ર/ર૦૧૮ છે.

    No of post(s):8 | Last date of application submission:24/12/2018 | Remaining Day(s): 12 day(s)
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે ખાલી રહેલ જગ્યાઓ જુનીયર મેડીકલ ઓફીસર (આઇ.સી.સી.યુ.) અને જુનીયર મેડીકલ ઓફીસર (પીડીયાટ્રીક) માટે તા.૧૮/૧ર/ર૦૧૮ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર.

    No of post(s):4 | Last date of application submission:18/12/2018 | Remaining Day(s): 6 day(s)