Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે કાર્યપાલક ઇજનેર (સીવીલ), મેડીકલ ઓફીસર વર્ગ-૧ અને ઝુ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ની ખાલી પડેલ જગ્યા તેમજ સંભવિત ખાલી પડનાર જગ્યા માટે તા.૦૬/૦ર/ર૦૧૮ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૬૧૯/ર૦૧૭-ર૦૧૮, તા.૧૬/૦૧/ર૦૧૮)

    No of post(s):6 | Last date of application submission:06/02/2018 | Remaining Day(s): 18 day(s)
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે મેડીકલ રેકર્ડ ઓફીસર અને ટેલીફોન ઓપરેટર ની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે તા.૦૧/૦ર/ર૦૧૮ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત. (પીઆરઓ/૬૦૧/ર૦૧૭-ર૦૧૮, તા.૦૯/૦૧/ર૦૧૮)

    No of post(s):13 | Last date of application submission:01/02/2018 | Remaining Day(s): 13 day(s)