Skip to main content

Recruitment

Jobs opening at Surat Municipal Corporation:
  • સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે સબ ઓફીસર(ફાયર)ની ખાલી રહેલ જગ્યાઓ માટે તા.૧૦/૦૪/ર૦૧૭ સુધીમાં પહોંચે તે રીતે નિયત લાયકાત ધરાવનાર ઉમેદવારો પાસે નિયત ફોર્મમાં અરજીઓ પ્રતિક્ષાયાદી બનાવવાનાં હેતુસર મંગાવવા બાબત [પીઆર.ઓ./૮ર૮/ર૦૧૬-ર૦૧૭,તા.૧૬/૦૩/ર૦૧૭]

    No of post(s):12 | Last date of application submission:10/04/2017 | Remaining Day(s): 12 day(s)