સુરત મહાનગરપાલિકા बहुजनहिताय बहुजनसुखाय सूरत महानगरपालिका
Surat Municipal Corporation

List of Current Apprentice Recruitment(s) (2019-2020)

Apply Now પર ક્લિક કરતાં પહેલા Advertisement Detail તથા How to Apply પર ક્લિક કરી આપેલ સુચનાનો અભ્યાસ કર્યાબાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવાની રેહશે
#Post NameTotal PostValid From DateValid Upto DateInterview DateExam Date 
No record found.